اموال ، ماشین آلات و تجهیزات

|1042665|tew
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل اموال ، ماشین آلات و تجهیزاترا مشاهده می نمایید

پروژه حسابداری در فرمت ورد در 70 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
مقدمه
بخش اول
تعيين بهاي تمام شده اموال ماشين آلات و تجهيزات
بهاي تمام شده اموال، ماشين آلات و تجهيزات
كاهش در ارزش دارايي
مخارج جاري و سرمايه اي
زمين
تاسيسات و مستحدثات زمين
ساختمان
ماشين آلات و تجهيزات
تاسيسات در مورد اجاره
ظروف
ابزار آلات
تحصيل دارايي بطور نقد
تحصيل دارايي بطور نسيه
تحصيل دارايي از طريق صدور سهام
تحصيل گروهي از داراييها بطور يكجا
تحصل دارايي از طريق توليد يا احداث
در مورد حسابداري داراييهايي كه واحد تجاري به قصد استفاده خود مي سازد موارد زير مطرح است كه به تفصيل بررسي مي شود:
الف: نحوه محاسبه بهاي تمام شده دارايي.
ب: به حساب دارايي بردن بهره.
ج: سود يا زيان ناشي از احداث دارايي.
د: نحوة انعكاس دارايي در ترازنامه.
تحصيل دارايي از طريق معاوضه
حسابرداي معاوضه غير مشابه.
حسابداري معاوضه داراييهاي مشابه.
محاسبه سود يا زيان معاوضه:
بخش سوم
مخارج بعد از تحصيل اموال، ماشين آلات و تجهيزات
مخارج بعد از تحصيل دارايي را مي توان به پنج طبقه اصلي زير تقسيم كرد:
تعويض و نوسازي
روش جايگزيني (Subsitution) اين روش بسيار مطلوب است و زماني كاربرد دارد كه دو شرط زير بطور همزمان احراز شود:
مراحل انجام كار در روش جايگزيني به شرح زير است:
روش انتقال به بدهكار حساب انباشته (Chargign to Accumulated Depreciation).
گسترش و الحاق
مخارج جابجايي و نصب مجدد
تعمير و نگهداري
تعميرات اساسي
خلاصه
بخش چهارم
واگذاري و كنارگذاري اموال، ماشين آلات و تجهيزات
فروش اموال، ماشين آلات و تجهيزات
كنارگذاي اموال، ماشين آلات و تجهيزات
عدم استفاده موقت از اموال، ماشين آلات و تجهيزات
اهداي اموال، ماشين آلات و تجهيزات
معاوضه اموال، ماشين آلات و تجهيزات
كنار گذاشتن قهري يا اجبراي اموال، ماشين آلات و تجهيزات
خلاصه و جمع بندي
بخش پنجم
نحوه انعكاس اموال، ماشين آلات و تجهيزات در صورتهاي مالي
بخش ششم
كنترلهاي داخلي در مورد اموال، ماشين آلات و تجهيزات
هدف از استقرار سيستم كنترل داخلي
اهداف کنترل داخلی
حسابرسان مستقل نيز روشهاي متدوال زير را در رسيدگي به اموال، ماشين آلات و تجهيزات انجام می دهند
بخش هفتم
ضمائم
منابع و مآخذ